ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เป้าหมาย ภารกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
การเรียนการสอน
อาคารสถานที่
แผนที่โดยสังเขป
กิจกรรมในโรงเรียน
กีฬาสี
วันแม่
วันพ่อ
วันสิ้นปี
ทัศนศึกษา
วันเข้าพรรษา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ผลงานของนักเรียน
ระดับอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
รางวัลและความภาคภูมิใจ
 
  E-Mail :pps_1060@windowslive.com

   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- นักเรียนดีเด่น
- รางวัลและความภาคภูมิใจ

- นักเรียนรับทุนการศึกษา
- รับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินประจำปี การศึกษา
เดือน
รายละเอียด
พ.ค.
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1
พ.ย.
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2
 
พันธุ์ไม้ที่พบในโรงเรียน
แก้ว

กระบือเจ็ดตัว

เข็มสามสี
ใบเงิน ทอง นาก
เขียวหมื่นปี
แนะนำเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน /ห้องสมุด/ หน่วยงานรัฐวิทยาลัย/สถานฑูต /สถาบันวิจัย
/
ศาสนา
/ พิพิธภัณฑ
/ ราชบัณฑิตยสถาน/e-leaning/ คอมพิวเตอร/ วิทยาศาสตร์ /
สังคมศาสตร์

E-Learning กระทรวงศึกษาธิการ

คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

Create By Thaikidcom
Copyright 2008 All rights reserved.

รางวัลและความภาคภูมิใจ

นักเรียนระดับช่วงชั้นที่2
โรงเรียนพรประสาทวิทยา
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
Microsoft IT Youth Challenge 2007

โปรแกรม
Windows Movie Maker

ในหัวข้อ
"ภาวะโลกร้อน...
เราจะทำอย่างไรกันดี
"

ปีการศึกษา 2550

กิจกรรม